w

Adaptacja gotowego projektu domu

Adaptację projektu gotowego można podzielić na dwie części: obowiązkową i dodatkową. Część obowiązkowa obejmuje dostosowanie projektu gotowego do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku do Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, a także do stref obciążeń śniegiem i wiatrem oraz stref przemarzania gruntu i wysokości wód gruntowych. W ramach adaptacji sporządza się również projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem projektowanego budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych. Przy adaptacji można również liczyć na pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii oraz pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji. Część dodatkowa adaptacji to dostosowanie wybranego przez Państwa projektu do indywidualnych potrzeb poprzez przeprojektowanie rozmieszczenia okien, zmianę umiejscowienia tarasu, doprojektowanie lub likwidację garażu, zmianę kąta nachylenia dachu. Dodatkowe zmiany wynikają z usytuowania domu względem stron świata lub ukształtowania terenu (np. doprojektowanie podpiwniczenia do domu zlokalizowanego na stoku)

Kto może wykonać adaptację gotowego projektu domu

Najlepiej i najwygodniej jest zlecić adaptację architektowi, który pracuje na terenie, gdzie położona jest wybrana działka, ponieważ jest doskonale zorientowany w lokalnych uwarunkowaniach. Musi to być jednak projektant posiadający uprawnienia i należeć do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa. Dokonując adaptacji projektu domu architekt zatwierdza go poprzez opieczętowanie i podpisanie

Jakie są obowiązki architekta adaptującego

Szczegółowa lista obowiązków projektanta dokonującego adaptacji projektu gotowego jest dość długa i obejmuje:

 • Dostosowanie projektu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gdy go nie ma, do warunków zabudowy,
 • Dostosowanie projektu do obowiązujących norm, przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej,
 • Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
 • Wykonanie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo – wodnych i sposobu ich izolacji,
 • Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych,
 • Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie, uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów,
 • Naniesienie na oryginale projektu gotowego trwałą techniką graficzną (w kolorze czerwonym) zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym,
 • Dołączenie opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków technicznych przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane,
 • Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
 • Przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta oraz załączenie stosownych uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej,
 • Opracowanie dokumentacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia),
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania prac budowlanych (na żądanie inwestora lub właściwego organu), m.in. w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem,
 • Dołączenie zaświadczenia o podłączeniu działki do drogi publicznej.

Gdy chcemy coś zmienić w projekcie

Gotowe projekty domów są chronione prawem autorskim (Dz. U. Nr 24, poz.83 z 1994 r.), ale w dokumentacji określony jest zakres zmian, których możemy dokonywać bez zgody autora. Są to takie modyfikacje, które nie wpływają na wygląd zewnętrzny budynku – jego bryłę i elewacje.

 • zmiana otworów okiennych i drzwiowych oraz okien połaciowych wg potrzeb Inwestora (likwidacja okien i drzwi, przesunięcie, powiększenie, pomniejszenie);
 • zamiana materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu nie gorszych parametrów  technicznych (zamiana stropu wylewanego na mokro na gęstożebrowy Teriva)
 • rodzaje pokryć dachowych z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia (zamiana dachówki ceramicznej na betonową, blachę lub gont bitumiczny);
 • drobne zmiany elementów niekonstrukcyjnych układu wewnętrznego (np. przesunięcie drzwi, zmiana układu ścianek działowych) ;
 • modyfikacje instalacji wewnętrznych (przesunięcie komina, zmiana rozprowadzenia instalacji);
 • zmiana sposobu ogrzewania (z gazowego na paliwo stałe)

Na pozostałe zmiany możecie Państwo uzyskać bezpłatną pisemną zgodę autora projektu. Taką zgodę wysyłamy razem z zamówionym projektem, lub w dowolnym czasie po jego zakupie mówi Jerzy Kala – PR manager z Biura Projektów ARCHON+. Nasze biuro współpracuje z siecią wykwalifikowanych projektantów,  wykonujących adaptacje projektów domów na terenie całego kraju.

źródło: www.archon.pl   www.projektydomow.pl   www.osiedladomow.pl

Avatar photo

Napisane przez Kala Jerzy

Toruńska Motoarena w czasie koncertu

Budowa systemem gospodarczym dalej w modzie