w

Leszno zrealizowało ponad 5 tys. e-Recept

Podczas II Konferencji poświęconej prototypowemu wdrożeniu systemu e-Recepta w Lesznie i powiecie leszczyńskim przedstawione zostały dotychczasowe rezultaty wdrożenia. W projekcie na dzień 17 maja br. uczestniczyło 19 placówek opieki zdrowotnej – 15 aptek, 2 przychodnie i 2 gabinety lekarskie. Od początku maja 2011r. leszczyńscy lekarze wystawili w systemie e-Recepta 2,4 tys. recept, natomiast farmaceuci zrealizowali 5,1 tys. recept w postaci elektronicznej. Jak poinformowali przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia realizującego projekt, spodziewane jest, że ilość placówek objętych projektem będzie systematycznie wzrastać. Za przystąpieniem do prototypu przemawia brak utrudnień w obsłudze pacjenta, zgodność z obowiązującym stanem prawnym, a przede wszystkim niepowtarzalna szansa na promocję regionu i placówek biorących udział w projekcie.

Wprowadzenie elektronicznego obiegu recept stanowi dla podmiotów w nim uczestniczących niełatwą próbę, jednakże projekt należy postrzegać przez pryzmat korzyści, jakie wniesie on w celu usprawnienia opieki zdrowotnej. Warto być aktywnym uczestnikiem przemian, które są nieuchronne, aniżeli stać się jedynie ich biernym odbiorcą. Warto mieć wpływ na ostateczny kształt rozwiązań, z jakich w przyszłości będziemy korzystać – przekonywał w swoim wystąpieniu dr Leszek Sikorski, Dyrektor CSIOZ.

Wśród korzyści wynikających z elektronicznej ordynacji recept dr Sikorski zwrócił uwagę na oszczędność czasu pracy lekarza. e-Recepta wyeliminuje wiele błędów będących skutkiem ręcznego wypisywania recepty, wspomoże lekarzy dzięki elektronicznej bazie leków oraz możliwości skorzystania z poradnika terapeutycznego. W konsekwencji recepta elektroniczna przełoży się na lepszą jakość obsługi pacjenta i pomoże w kształtowaniu profesjonalnego wizerunku opieki zdrowotnej w naszym kraju.

Do poparcia prototypu recepty elektronicznej namawiał uczestników Konferencji również dr Konstanty Radziwiłł, który zwrócił uwagę na dokonującą się poprzez informatyzację zmianę relacji na linii lekarz – pacjent i podążanie w kierunku modelu partnerskiego. Elementem partnerstwa jest dostęp do informacji, który pozwala pacjentom zarządzać własnym zdrowiem, a w wyniku e-Recepty zarządzać historią farmakoterapii. Pacjenci mający dostęp do informacji o swoim zdrowiu stają się bardziej świadomi i bardziej skłonni do przestrzegania zaleceń lekarza, co wpływa na poprawę efektywności leczenia.

W dyskusję nad wykorzystaniem nowych technologii w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem włączył się również przedstawiciel reprezentujący głos pacjentów, Pan Tomasz Szelągowski z Federacji Pacjentów Polskich. W jego opinii tylko otwarta komunikacja wszystkich interesariuszy projektu jest szansą na wypracowanie rozwiązania, które w przyszłości spełni nasze oczekiwania.

Projekt wprowadzenia recepty elektronicznej w Polsce spotyka się zainteresowaniem dziennikarzy, na pytania których, podczas konferencji prasowej, udzielał odpowiedzi Dyrektor CSIOZ, Leszek Sikorski. Odniósł się przede wszystkim do podnoszonej wcześniej kwestii, dotyczącej niezgodności prototypu z aktualnie obowiązującym prawem, wyjaśniając – prototyp e-Recepty jest zgodny z aktualnym stanem prawnym ponieważ nie eliminuje z obiegu recepty tradycyjnej w wersji papierowej oraz nie przetwarza żadnych danych osobowych. Dane osobowe pacjenta oraz lekarza zawiera jedynie tradycyjna recepta papierowa. Ponad to, Dyrektor udzielił odpowiedzi na pytania dziennikarzy, które dotyczyły złożonych problemów związanych z wdrożeniem nie tylko prototypu ale także informatyzacji całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Na podstawie wniosków z wdrożenia prototypu w Lesznie zostanie przygotowany projekt systemu docelowego dla całego kraju.

Prototyp systemu e-Recepta będzie testowany w Lesznie i powiecie leszczyńskim do września br. Według przedstawicieli CSIOZ brane są pod uwagę opcje rozszerzenia terytorialnego prototypu o sąsiadujący powiat rawicki, jak również poszerzenia funkcjonalności prototypu e-Recepta o dostęp do Internetowego Konta Pacjenta z pełną historią zdrowia. Pacjenci chcący skorzystać z usługi recepty elektronicznej mogą odbierać identyfikatory pozwalające na złożenie Konta Internetowego e-Recepta w placówkach współpracujących z prototypem oraz w Urzędzie Miasta Leszna, Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz w Urzędach Gmin powiatu leszczyńskiego.

Aktualna lista podmiotów, które realizują prototyp recepty elektronicznej w Lesznie i powiecie leszczyńskim znajduje się na portalu www.e-recepta.gov.pl.

Avatar photo

Napisane przez Benhauer

Czy potrafisz skutecznie awansować pracowników?

Nauka tańca z gwiazdą You Can Dance