w

Wyniki Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. w I kwartale 2011 r.

Pierwszy kwartał 2011 roku był dobrym kwartałem dla całej Grupy kapitałowej PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1.235.000 złotych, co oznacza wzrost o 2,5% w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2010 roku. Zysk na poziomie EBITDA wyniósł 97.000 złotych, natomiast zysk netto 5.900 złotych.

Największy udział w przychodach ze sprzedaży Grupa odnotowała z prowadzonej działalności inwestycyjnej, polegającej na zakupie na własny rachunek nieruchomości jako towarów handlowych z przeznaczeniem do sprzedaży lub jako środków trwałych z przeznaczeniem na wynajem. Przychody ze sprzedaży nieruchomości (towarów) wyniosły w badanym okresie 691.000 złotych, co stanowiło 56% przychodów ze sprzedaży ogółem.

Spółka odnotowuje systematyczny wzrost przychodów z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które stanowiły 25% przychodów ze sprzedaży Grupy. Wyniosły one 312.000 złotych i były wyższe o 3,7% od przychodów osiągniętych w tym segmencie w analogicznym okresie 2010 roku.

Warto również zwrócić uwagę na segment zarządzania nieruchomościami, realizowany przez podmiot w 100% zależny od PÓŁNOC Nieruchomości S.A. – Prospector Sp. z o.o, w którym dzięki  zwiększeniu zarządzanej powierzchni oraz uzyskiwanych marż, w I kwartale 2011 roku zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Niezwykle dynamiczny rozwój sieci franczyzowej PÓŁNOC Nieruchomości przełożył się z kolei na wzrost wpływów z opłat licencyjnych na poziomie 11,8%. – Pierwszy kwartał 2011 roku był kolejnym okresem silnej ekspansji terytorialnej sieci PÓŁNOC Nieruchomości. Powiększyliśmy o 5 liczbę placówek Sieci. Nowe oddziały powstały w Olsztynie, Gdańsku, Kielcach, Gliwicach oraz w Łodzi. – mówi Prezes Zarządu PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Piotr Sumara.   – Obecnie sieć PÓŁNOC Nieruchomości liczy 35 oddziałów na terenie całego kraju, a do końca roku 2011 roku planujemy uruchomienie 10 kolejnych placówek – dodaje Prezes Sumara.

– Spodziewamy się, że kolejne kwartały 2011 roku będą jeszcze lepsze dla Grupy PÓŁNOC Nieruchomości. W tym przekonaniu utwierdzają nas dobre wyniki osiągnięte w I kwartale bieżącego roku oraz rozpoczęte negocjacje dotyczące sprzedaży kilku nieruchomości z portfela Spółki o znacznej wartości – wyjaśnia Prezes Sumara. 

***

Informacje o spółce PÓŁNOC Nieruchomości S.A.

Spółka PÓŁNOC Nieruchomości S.A. jest jedną z czołowych agencji obrotu nieruchomościami w kraju. Obecnie Spółka ma sieć liczącą 35 oddziałów i przeszło 200 osób pracujących pod marką PÓŁNOC Nieruchomości. Działa na rynku nieruchomości od ponad 12 lat i aktywnie rozwija swoją działalność na terenie całego kraju.

PÓŁNOC Nieruchomości S.A. od 2007 roku jest notowana na giełdzie warszawskiej jako pierwszy polski pośrednik nieruchomości.

Profil Spółki :

  1. Działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości.
  2. Pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji kupna/sprzedaży/wynajmu nieruchomości we wszystkich segmentach rynku oraz usługi komplementarne: pośrednictwo kredytowe w zakresie finansowania nieruchomości, wycena nieruchomości, analizy rynkowe dla klientów i mediów
  3. Organizator i administrator sieci biur pod marką  „PÓŁNOC Nieruchomości”.
  4. Zarządzanie nieruchomościami (PROSPECTOR Sp. z o.o.)

Pełna prezentacja wyników i raport za I kwartał 2011 roku są dostępne na stronie Spółki www.polnoc.pl  w zakładce Relacje Inwestorskie.

Avatar photo

Napisane przez Porębski Wojciech

Na wymarzone mieszkanie trzeba poczekać

Jakość życia w centrach miast