w

Sięgnij po dotacje z Brukseli!

11 października 2011 w Warszawie odbywa się konferencja zorganizowana przez lidera w pozyskiwaniu środków unijnych międzynarodową firmę PNO. W konferencji uczestniczą reprezentanci zarządów i właściciele firm, dyrektorzy, menedżerowie, prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie, samorządowcy oraz reprezentanci uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych. Podczas konferencji eksperci z wieloletnim praktycznym doświadczeniem wskażą strategiczne podejście do planowania i wzmacniania innowacyjności w przedsiębiorstwach i będą zachęcać polskie podmioty do skorzystania z szansy jaką oferuje UE w ramach programów wspólnotowych. Eksperci zagraniczni przedstawią najciekawsze programy, 7 Program Ramowy oraz programy pozaramowe w tym: LIFE+, CIP- ECO-INNOVATION, Marco Polo, TEN-T, TEN-E, Eureka, Eurostars. Te cyklicznie ogłaszane przez Komisję Europejską konkursy, przeznaczone są w głównej mierze na międzynarodowe projekty i mają na celu m.in. przeciwdziałanie barierom technologicznym oraz rozwój podstaw naukowych i technologicznych przemysłu europejskiego.

Istotne jest także zwrócenie uwagi na tego rodzaju wsparcie jako uzupełnienie dla funduszy strukturalnych. W dobie wyczerpujących się zasobów funduszy strukturalnych oraz nakierowania dotacji regionalnych na małe projekty, dotacje brukselskie są najatrakcyjniejszą formą wsparcia ambitnych przedsięwzięć zarówno biznesowych jak i naukowych. Ścieżka pozyskania takiego grantu jest nieco inna i przez to może wydawać się trudniejsza. W praktyce aspekty formalne (poza wymogiem przygotowania aplikacji w języku angielskim, ale kolejne formalności załatwiane są w języku polskim) są często dużo mniej wymagające dla beneficjenta niż to jest w przypadku środków krajowych – stwierdza Tomasz J. Hoffmann, dyrektor zarządzający PNO.

Ocena wniosku dokonywana jest na wyższym poziomie merytorycznym niż to się odbywa w przypadku dotacji krajowych. W wielu programach etap takiej oceny uwzględnia m.in. prezentację projektu przed oceniającymi wraz z dyskusją, a nawet negocjacjami przed wydaniem ostatecznej oceny projektu. Jest to etap, na którym rola doświadczonego doradcy ma szczególne znaczenie, a jego obecność jest mile widziana przez reprezentantów instytucji wdrażającej. Dla beneficjenta, który pozyskał dotację z Brukseli oprócz samej możliwości realizacji projektu ze wsparciem zewnętrznym nie bez znaczenia jest fakt, że jego projekt uzyskuje rangę projektu z areny międzynarodowej i zasłużył na wyróżnienie jako projekt wspierający konkurencyjność całej EU. Można to oczywiście wykorzystać jako unikalny wyróżnik rynkowy w zabiegach o pozyskanie nowych klientów i jako ważny aspekt w budowaniu silnej marki.

Przy znacznym wykorzystaniu środków dostępnych w budżecie na lata 2007-2013 i konieczności większej koncentracji polskich podmiotów na innowacyjności dotacje z Brukseli są doskonałym instrumentem do pozyskania dodatkowych środków finansowych dostępnych do tej pory dla bardziej rozwiniętych gospodarek zjednoczonej Europy – stwierdza poseł RP Andrzej Halicki, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Wśród dużych polskich rynkowych graczy ubieganie się o środki z np. 7PR nie jest popularne, bo nie jest powszechne, prowadzenie przez przemysł badań. Znacznie lepiej radzą sobie polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Zwłaszcza dużym zainteresowaniem cieszy się schemat „Badania na rzecz MŚP” i uczestnictwo firm w projekcie Polskich Platform Technologicznych. Polskie podmioty mogłyby uzyskiwać większe dofinansowanie, ale wnioski powinny być lepiej przygotowane, a ubiegający się o dotacje powinni położyć większy nacisk na aktywność na arenie międzynarodowej.

Sesje warsztatowe prowadzone przez międzynarodowych ekspertów dostarczą uczestnikom praktycznych wskazówek niezbędnych do efektywnego aplikowania o granty oraz budowania konsorcjum międzynarodowego.

Szansą dla polskiego biznesu i nauki są konkursy niedawno otwarte bądź planowane. Oto lista wybranych konkursów w ramach dotacji brukselskich:

7 Program Ramowy – badania dla MŚP

Nabór wniosków 2012 otwarty 20 lipca 2011 r.

Termin składania wniosków: 6 grudnia 2011 r.

Całkowity budżet na nabór 2012: EUR 219,7 mln

Programy pozaramowe:

CIP: INNOWACJE EKOLOGICZNE –

Ogłoszenie spodziewane jest w kwietniu 2012 r. z terminem do 1 sierpnia 2012 r.

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation

Intelligent Energy Europe

Ogłoszenie spodziewane jest na wiosnę 2012 r.

http://ec.europa.eu/intelligentenergy

Marco Polo

Nabór 2012 otwarty w terminie od października 2011 r. do 16 stycznia 2012 r.

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo

•LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna

•LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie środowiska

•LIFE+ informacja i komunikacja

Przyjmowanie wniosków 2012 rozpocznie się prawdopodobnie wczesną wiosną 2012 r. http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Patronami konferencji są: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Instytut Energii Odnawialnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Związek Powiatów Polskich.

Więcej informacji o konferencji na http://www.dotacjezbrukseli.pnocee.com

Avatar photo

Napisane przez Media Connect

Biuro architektoniczne Tecon z Inni PR & Marketing

Peeling kawitacyjny Abacosun w wersji mobilnej